Provincie Gelderland - Evaluatie Beter Benutten

Beter Benutten is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (tegenwoordig Infrastructuur en Waterstaat) waarbij Rijk, regio en bedrijfsleven samenwerkten om de bereikbaarheid te verbeteren. Provincie Gelderland heeft voor de regio Arnhem-Nijmegen van 2014 tot 2017, onder ‘Beter Benutten Vervolg’, meerdere projecten opgezet ter verbetering van de bereikbaarheid. De vraag aan ons was om te helpen bij de evaluatie van het project ‘Beter Benutten Vervolg Arnhem-Nijmegen’

voorzijde.JPG

Beter Benutten Vervolg Arnhem-Nijmegen

Met 8 verschillende thematische aanpakken verdeeld over 12 deelgebieden was Beter Benutten Vervolg in de regio Arnhem-Nijmegen een groot en complex programma. De doelstelling was om tussen 2014 en 2017 in totaal 3.200 duurzame spitsmijdingen te realiseren. Om dit te bereiken zijn meer dan 50 projecten uitgevoerd, verdeeld over Arnhem en Nijmegen.

achterzijde.JPG

De evaluatie

Provincie Gelderland had behoefte aan een gedegen evaluatie, zowel kwantitatief als kwalitatief, van het gehele programma in de regio Arnhem-Nijmegen. Voor de kwalitatieve evaluatie heeft provincie Gelderland Gloedcommunicatie gevraagd om deze met een effectieve en creatieve invalshoek tot stand te brengen. Dankzij onze kennis en ervaring binnen mobiliteit weten we als geen ander hoe je met een open blik een zeer uitvoerige analyse van de grond kunt krijgen. Daarom hebben we tijdens de evaluatie niet alleen gefocust op de individuele projecten, maar ook gekeken naar aanpak, sturing en het gehele programma van Beter Benutten Vervolg.

Onze creatieve, op inhoud gerichte aanpak

In onze aanpak zijn wij met de projectleiders zelf aan de slag gegaan. In interactieve sessies keken we samen terug op het gehele programma. Om alle bevindingen op te halen, hebben wij een interactief diagnoseformulier ontwikkeld. Projectleiders konden hier door middel van scores en toelichtingen een duidelijk beeld geven van hun projecten. Met deze verkregen input in het achterhoofd hebben wij vervolgens, samen met de betrokkenen, aanvullende evaluatiebijeenkomsten georganiseerd. Hierin bespraken we via creatieve werkvormen zowel de sterke kanten als ook de verbeterpunten en lessons learned van het algehele programma en de uitgevoerde projecten.

De eindrapportage

Deze informatie vormde belangrijke input voor het evaluatierapport van de provincie. De eindnotitie bevat zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve analyse en bespreekt in 48 pagina’s het gehele programma: van eerste insteek tot laatst uitgevoerde activiteit. Gloedcommunicatie heeft alle opgehaalde bevindingen en conclusies ook visueel vormgegeven in een infographic. Deze laat de aanpak en resultaten zien voor Nijmegen, Arnhem en de gehele regio. Zo is in één oogopslag duidelijk wat de belangrijkste punten zijn.

Wil je meer weten?

Stel je vraag aan Oscar Roelofs - directeur | strategisch adviseur
oscar-portret.jpg