Participatie en communicatie bij grote infraprojecten

15-09-2022

Overheden werken overal in Nederland aan de wegen; dagelijks zijn er files op grote knelpunten. Om de overlast op de wegen te verminderen wordt er aan de weg gewerkt, zijn er plannen om wegen te verbreden of soms ook nieuwe wegen aan te leggen. Gloedcommunicatie heeft jarenlange ervaring met participatietrajecten en communicatie bij grote infrastructurele projecten in Oost-Nederland.

Politiek gevoelige trajecten

Veel overheden en initiatiefnemers zetten participatie in om de omgeving die door overheidsplannen (beleids- of besluitvorming) of ideeën geraakt kunnen worden, te betrekken. Dat uitgangspunt is vastgelegd in de nieuwe Omgevingswet. Het gaat hierbij om het doorlopen van zorgvuldige procedures die een grondige voorbereiding kennen. En waarbij de betrokken inspraak hebben. 

Gloedcommunicatie levert zo al jaren strategisch communicatieadvies op politiek gevoelige trajecten en verzorgt hierbij het participatieproces. Zo verzorgden we bij een groot project van Rijkswaterstaat in Oost-Nederland rond het doortrekken van de A15 het participatietraject rond de besluitvorming van Tracébesluit en deden we dat ook eerder bij het Ontwerpbesluit. Daarbij beschreven we de belangrijkste kaders voor de participatie in een zogeheten participatieplan. Voor provincie Gelderland zijn we eveneens al een aantal jaren aan het werk rond de A50-corridor Nijmegen-Eindhoven, een traject dat in de file top 10 staat en waar de provincie Noord-Brabant en ministerie van IenW ook bij betrokken zijn. Daar hebben we vanaf de initiatieffase de participatie in de voorbereidende fase verzorgd met als resultaat een slimme participatieaanpak.

Slimme aanpak

Onze uitgangspunten voor de communicatie zijn hierbij steeds: een brede benadering van de doelgroepen (met maatwerk), zichtbare interactie/dialoog en laagdrempelige, actuele en betrouwbare informatie voor bewoners en andere betrokkenen. Gloedcommunicatie zet daarbij graag nieuwe manieren van participatie en communicatie in, zoals via social media en online tools voor e-participatie. Ook maken we slim gebruik van traditionele middelen als advertenties en fysieke stukken. Zo ontwikkelden we diverse middelen, van een grootschalige mailing richting stakeholders, heldere Kennisgevingen in de lokale huis-aan-huisbladen en verzorgden we de fysieke en online ter inzage legging. Ook organiseerden we bijeenkomsten om bewoners en betrokken stakeholders goed mee te nemen in de plan- en besluitvorming. En verzorgden we de redactie van complexe beleidsdocumenten als Nota’s van Antwoord. Om aansluitend aan de betrokkenen terug te koppelen wat met hun inspraak is gedaan. Met als resultaat dat de informatievoorziening altijd voor iedereen beschikbaar is en dat inwoners weten wat de vervolgstappen zijn en hoe zij een bijdrage aan het proces kunnen leveren. 

Tips

  • Betrek iedereen die door het beleid of de plannen wordt geraakt, tijdig  
  • Zorg dat je inzicht hebt in de wensen, belangen van de stakeholders en erken deze wensen en belangen
  • Informeer iedereen over de participatie zodat er sprake is van een gelijk speelveld
  • Stel een participatie plan van aanpak op. In dit plan beschrijf je wat de doelen zijn die je met participatie wilt bereiken en welke strategie je daarbij hanteert. En met welke interventies, welke maatregelen en acties je de doelgroepen wilt bereiken.  
  • Stem dit plan op samen met de stakeholders, of stem het met elkaar af 
  • Zorg dat de participatie aanpak ook bestuurlijk wordt gesteund  
  • Zorg dat stakeholders voldoende informatie hebben om een goede inbreng te kunnen leveren en zorg dat hun inbreng ook serieus genomen wordt 
  • Laat stakeholders weten wat met hun inbreng gedaan wordt